Геоложки проучвания - спазвайки законовата уредба всеки проектант преди да започне проектирането трябва да се запознае с геоложките условия на терена ние предлагаме пълен набор от инженерногеоложки услуги

   Ядково проучвателно сондиране

   SPT(Standard Penetration Test) статична пенитрация

   DPT (Dynamic Penetration Test) динамична пенитрация

   Вземане на лабораторни изследвания на почва и вода и изследването им в акредитирани лаборатории

   Изготвяне на геоложки доклад