Инженерно-геоложки проучвания

проучвателно ядково сондиране

провеждане на полеви методи : статични и динамични пенетрационни опити

геофизични изследвания

вземане и изследване на скални и почвени проби в акредитирани лаборатории за определяне на   физико-механичните и якостно-деформационните показатели на строителните почви

Изготвяне на доклад за проведеното инженерно-геоложко проучване

Хидрогеоложки проучвания

проучване за търсене на подземни води и отводняване на терени и изкопи

провеждане на опитно-филтрационни опити и определяне на филтрационните параметри на водоносния пласт

геодезическо заснемане

геофизични проучвания

изследване химичния състав на водите

Изготвяне на доклад за проведеното хидрогеоложко проучване

Сондиране

Изграждане на сондажни кладенци за питейно-битово,промишлено и поливно

водоснабдяване

. с диаметър на сондиране от 165 мм до 300мм в здрави скали до дълбочина 300м и с диаметър на сондиране от 150мм до 500 мм в меки скали,пясъци и глини с дълбочина до 300м.

     . Обсаждане ствола на сондажа:

     - с PVC тръби от ø114 до ø300 и филтри с фабричен слот от 0,5 до 2,5 мм

     - с безшевни тръби и филтри от ø125 до ø219

     - с кондукторни метални колони от ø273 до ø455

. в задтръбното пространство се полага филцова засипка с едрина 4-8мм

   Ерлифтно водочерпене за прочистване на сондажа

     Водочерпене с помпа за доказване на дебит,статично и динамично водно ниво

  Доставка и монтаж на помпи и хидрофорни  системи

Изграждане на водопонизителни сондажи,пиезометрични сондажи,сондажи за термопомпени инсталации и взривни сондажи ;

Проектиране

Изготвяне на проекти за изграждане на водовземни съоръжения,съгласно изискванията на Наредба №1/10.10.2007г.

Изготвяне на проекти за добив на подземни води от водовземно съоръжение,съгласно изискванията на Наредба №1/10.10.2007г.

Изготвяне на проекти за оразмеряване на санитарно-охранителни зони около водоизточници на повърхностни и подземни води,съгласно изискванията на Наредба №3/16.10.2000г.